M2M överföring av artikeldata

Fördelarna för en varuproducent att förse OPV System med kvalitetssäkrad artikeldata från GDSN är många. Ni som varuproducent kan vara garanterade att artikeldata i GDSN och i OPV System är en och samma, ni slipper tidsåtgången för manuell administration, OPV kan efterleva DVH-kraven att säkerställa bilder mot aktivt GTIN från GDSN etc.

Kostar denna tjänst något extra för mig som kund? Nej, det är det som är skönsången. Det kostar inget extra, tvärtom, det sparar både tid och pengar för er som varuproducent.

Kontakta oss på OPV In-Store Promotion AB, så förklarar vi mer om detta.

 

Nya- & Nygamla kunder

Vi på OPV är väldigt glada för den tillströmning av kunder vi får till OPV System. Vi hälsar följande nya kunder välkomna till oss: Apofri AB, Skruf Snus, Pharma Hus AB, Balmid AB, Palliance AB, Aspire Brands AS, The white one AB, Allerto Lagom, Campus Pharma AB, Health Management Information HMI AB och Omnidea AB.

Särskilt glada är vi att återse våra gamla kunder, som återigen valt att ansluta sig till OPV System och hälsar HKScan AB och Henkel Norden välkomna tillbaka.

Till sist har vi avtalat med med Djurfarmacia AB, som kommer via OPV Online Webservice hämta bilder och produktdata till deras E-handelssystem.

 

1WorldSync - valet för Apoteksbranschen

1WorldSync:s har tecknat avtal med NHS för sin Data Pool, samt har fullt stöd för FDA/UDI-förordningen. Givetvis gäller detta i en global marknad, inklusive Sverige.

1WorldSync erbjuder en beprövad process för ditt företag att samla in, lagra, distribuera och hantera din produktinformation med kunder, handelpartners, och att distribuera till FDA:s globala UDI Database (GUDID).

1WorldSync har lösningen och tjänsterna för att hjälpa din organisation i överensstämmelse
med denna FDA reglering. Våra lösningar och branschexperter hjälper dig att skapa en
hållbar process att publicera kompatibel produktinformation till GUDID, och skapa en enda version av sanningen för din produktinformation i vår Data Pool.

Läs mer >>

 

NHS eProcurement är tillämpningen av tekniker för att automatisera utbytet av
upphandlingsinformation genom hela leveranskedjan. Alla NHS leverantörer utnyttjar redan
eProcurement-lösningar till viss del, men ingen har genomförts fullt ut att stödja
eProcurement  för alla sina upphandlingsverksamheter.

NHS England har valt 1WorldSync:s Data Pool som källa för Artikeldata. Antagandet av gemensamma globala standarder för NHS-producenter och deras leverantörer,genom hela deras interna och externa leveranskedjor, kommer att skapa effektivitet och kvalitetsfördelar för alla parter. De viktigaste standarderna som krävs enligt denna strategi för att antas av NHS är: GS1 (för produktkodning, platskodning och datasynkronisering);

 Läs mer >>

 

Har ni frågor eller andra funderingar, tveka då inte att kontakta oss på OPV.

Tel. 0480-496 100

Email. info@opv.se

 

//OPV In-Store Promotion AB

---

M2M transfer of Trade Item Data

The advantages for a Commodity producer to provide OPV system with quality-assured Item data from GDSN are many. You as Commodity producers can be guaranteed that the Item data in the GDSN and OPV systems are the same, you avoid duration of manual administration, OPV may comply with the FMCG requirements, to ensure Images against active GTIN from the GDSN, etc.

Will this service costs something extra for me as a customer? No, that's the beauty. It costs nothing extra, on the contrary, it saves time and money for you as Commodity producer.

Contact us at OPV In-Store Promotion AB and we'll explain more about this.

 

New- & New-old customers

We at OPV are very pleased for the influx of customers we get to OPV System. We welcome the following new clients: Apofri AB, Skruf Snus, Pharma Hus AB, Balmid AB, Palliance AB, Aspire Brands AS, The white one AB, Allerto Lagom, Campus Pharma AB, Health Management Information HMI AB och Omnidea AB.

In particular, we are pleased to see our old customers again, who once again chose to join the OPV System and greets HKScan AB and Henkel Norden welcome back.

Finally, we have agreed with Djurfarmacia AB, which will via OPV Online Webservice download Images and Product Data to their E-commerce system.

 

1WorldSync - the choice for Pharmacy Industry

1WorldSync has signed agreements with NHS on their Data Pool, and fully supports the FDA /UDI-regulation. Of course, this applies in a global market, including Sweden.

1WorldSync provides a seamless and proven process for your company to collect, store, distribute, and manage your product information with customers, trading partners, and to populate in the FDA’s Global UDI Database (GUDID). 1WorldSync has the solution and services to assist your organization in compliance with this FDA regulation.

Our solutions and industry experts will help you create a sustainable process to publish compliant product information to the GUDID, and create a single version of the truth for your product information.

Read more >>

NHS eProcurement is the application of technology to automate the exchange of procurement information throughout the supply chain. All NHS providers already utilise eProcurement solutions to some extent, but none have fully implemented eProcurement to underpin all of their procurement activity.

NHS England has chosen 1WorldSync's Data Pool as source for Trade Item Data. The adoption of common global standards by NHS providers and their suppliers, throughout their internal and external supply chains, will create efficiency and quality benefits for all parties. The key standards required by this strategy for adoption by NHS providers and their suppliers are: GS1 (for product coding, location coding and data synchronisation)

 Read more >>

 

Do you have questions or concerns about anything, do not hesitate to contact us at OPV.

Tel. +46 (0)480-496 100

Email. info@opv.se

 

//OPV In-Store Promotion AB